Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden Equilution
Fijn dat je dit document leest!
Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gekozen om in de jij- en wij-vorm te schrijven. Met ‘ik’ bedoel ik “Equilution” (’t Weegel 23 , 8055 PZ Laag
Zuthem, Kamer van Koophandel: 87440539). Lees dit document goed door, zodat je weet wat we van elkaar mogen verwachten. Zijn bepalingen
onduidelijk? Laat het mij dan weten en dan komen we er vast samen uit.


Training, ESDR therapie, clinic
1. Blessures of fysieke aandoeningen van paard en ruiter, zul je voor aanvang van de (trainings)sessie of clinic aan mij kenbaar maken.
2. Je zult mijn aanwijzingen met betrekking op de veiligheid tijdens de (trainings)sessie altijd opvolgen.
3. Het dragen van een goedgekeurde helm, veilig schoeisel en geschikte kleding is voor de ruiter verplicht tijdens de (trainings)sessie of clinic.


Klachten, aansprakelijkheid & schadevergoeding
1. Een klacht los ik uiteraard graag samen met jou op. Mail je klacht (duidelijk) naar mij, zodat ik de klacht adequaat kan onderzoeken en ik een passende
reactie kan geven. Klachten dienen wel binnen een redelijke termijn van veertien dagen te worden geuit, later vind ik niet meer redelijk. Een klacht geeft
jou ook niet het recht om betaling uit te stellen en jouw betalingsverplichting komt niet te vervallen.
2. Samen zullen we bij een klacht, altijd proberen om eerst naar een oplossing te zoeken. Als nakoming blijvend onmogelijk is, stel je mij eerst schriftelijk in
gebreke voor aansprakelijkheid door toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan ontstaan.
3. Je gunt mij altijd wel eerst een redelijke termijn om de tekortkoming te kunnen herstellen. Wat een redelijke termijn is, is per situatie verschillend omdat
het wordt bepaald door de omstandigheden van het geval.
4. Ik heb geen resultaatsverplichting, alleen een inspanningsverplichting. Ik voer onze overeenkomst dus uit, naar beste inzicht en vermogen en ik span mij
in voor het beste resultaat. Dit doe ik in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, vanuit mijn eigen inzicht, kennis en ervaring in de gegeven
omstandigheden. Maar ieder paard, iedere omgeving en iedere eigenaar is anders. Ooit behaalde resultaten geven dus geen garantie voor de toekomst.
5. Ik ben niet aansprakelijk voor het niet behalen van het gewenste resultaat en ook niet voor bepaalde (gedrags)veranderingen of andere problemen die
na het afnemen van mijn diensten tot uiting komen.
6. Ik ben niet aansprakelijk voor bijvoorbeeld indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden. Ik ben ook niet aansprakelijk voor
diefstal, ongevallen of schade op mijn terrein of het terrein van derden en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door mij
aangeboden diensten. Hetzelfde geldt voor het berijden van het paard door (of namens) jou, door of bij mij en/of onder mijn begeleiding.
7. Ik ben alleen aansprakelijk voor jouw directe schade voor zover die schade is veroorzaakt door mijn opzet of bewuste roekeloosheid, die voortvloeit uit
of verband houdt met onze overeenkomst. Mijn aansprakelijkheid is in dat geval altijd beperkt tot het bedrag waarvoor ik in dergelijke gevallen ben
verzekerd en waarvoor ook daadwerkelijk dekking kan worden verleend. Als, om welke reden ook, geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid
beperkt tot het aan jou in rekening gebrachte bedrag met een maximum van € 550,00.
8. Elk recht op schadevergoeding vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid (in)direct voortvloeit.


Jouw aansprakelijkheid & verzekering
1. Jij bent richting mij (en derden) aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van jouzelf, jouw gezinsleden, jouw gasten
en jouw dieren volgens artikel 6:179 BW.
2. Jij zult zelf al jouw roerende zaken (waaronder ook jouw paard) verzekeren op basis waarvan mijn dienstverlening betrekking heeft, tegen brand, diefstal
en andere schade. Ook zul jij een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten en deze in stand houden tijdens de uitvoering van onze
overeenkomst. De verzekering dient het risico van het bezit van jouw paard te verzekeren, zodat kosten bij schade door jouw paard afgedekt zijn.


Annulering & no-show (lessen, training, ESDR Therapie, clinic)
1. Annulering voor een trainingssessie en een sessie ESDR Therapie, dien je uiterlijk tot 7 dagen voor het afgesproken tijdstip te doen, tenzij anders
afgesproken. Want, als een annulering niet of te laat geschiedt kan ik mijn tijd niet meer op een andere manier benutten. Ik mag tussen 7 en 3 dagen 50%
van de betreffende dienst(en) in rekening brengen, met het recht op betaling van de door mij gemaakte kosten. Annuleer je binnen 3 dagen tot het
afgesproken tijdstip? Dan breng ik 100% in rekening. Dagelijks rijd ik routes door een groot deel van Nederland en plan ik afspraken zorgvuldig in om deze
soepel te laten verlopen. Bij een annulering kan ik de tijd die ik voor jou en je paard heb vrij gemaakt, vaak niet meer opvullen.
2. Uiteraard is het mogelijk om in overleg een vervanger in jouw plaats te laten gaan, maar bij een no-show breng ik het gehele bedrag bij jou in rekening.
Er bestaat geen recht op teruggave van betaalde gelden, omdat ik in redelijkheid al kosten heb gemaakt ter voorbereiding op onze afspraak en ik de
leeggekomen plek niet meer kan opvullen.
3. Annulering voor een clinic, dien je uiterlijk 14 dagen voor de afgesproken datum te doen, tenzij anders afgesproken: als een annulering niet of te laat
geschiedt kan ik mijn tijd niet meer anders benutten. Annuleer je tussen de 14 dagen en de aanvangsdatum? Dan breng ik 100% in rekening.
4. Er kan natuurlijk altijd sprake zijn van onvoorziene omstandigheden. In dat geval zullen wij samen overleggen, maar de beslissende factor ligt altijd bij mij.
Voor wat betreft weersomstandigheden geldt dat afspraken in principe altijd doorgaan, ook bij regen, warmte, natte rijbanen etc. we kijken naar wat er
die dag wel mogelijk is. Alleen bij extreme weersomstandigheden, waardoor wij niet meer veilig zouden kunnen werken, kunnen we in overleg de afspraak
kosteloos verplaatsen.


Betaling
1. Er wordt een vooraf overeengekomen bedrag betaald, per sessie.
2. Mijn factuur of betaalverzoek betaal je binnen 7 dagen na dagtekening, tenzij een andere betaaltermijn wordt vermeld.
3. Als jij niet tijdig betaalt, mag ik mijn verplichting opschorten tot je aan de betalingsverplichting hebt voldaan.
4. Als jij niet meewerkt aan de uitvoering van de overeenkomst, zul je mij nog steeds de afgesproken prijs betalen.


Privacy
1. Je geeft mij via deze weg toestemming om in overleg foto’s en video van de training online te delen. Je kunt deze toestemming altijd weer intrekken,
waarna ik de foto’s en video’s zal verwijderen. Als jij (of een derde) zelf filmt, gebeurt dat altijd in overleg en uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Je hebt
altijd mijn toestemming nodig om foto’s of filmmateriaal online te plaatsen. Hoe ik verder met privacy omga, lees je in mijn privacybeleid op mijn website.


Toepasselijk recht & bevoegde rechter
1. Op onze overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing. Heb je een klacht en komen we daar niet uit? Dan gaan we naar de rechter uit jouw
woongebied, die over ons geschil zal beslissen.